شهادت یکی از مسافران هواپیمای ماهان

Redirecting to full article in 0 second(s)...

یکی از مسافران هواپیمای مسافربری ماهان به دلیل فرود اضطراری شدید به شهادت رسیده است