پروازهای ایران به ترکیه دوباره متوقف شد

Redirecting to full article in 5 second(s)...

در حالی که طی روزهای گذشته و براساس توافقات صورت گرفته پروازهای مسافری به مقصد ترکیه راه اندازی شده بود، مجددا متوقف شد.