گینزبرگ قاضی دیوان عالی آمریکا دوباره به سرطان مبتلا شد

Redirecting to full article in 0 second(s)...

قاضی گینزبرگ که از قضات لیبرال دیوان عالی آمریکاست با ابتلای دوباره به سرطان وارد دوره شیمی‌درمانی شده است.