هفتمین روز ناآرامی‌ها در بلغارستان؛ معترضان مقابل پارلمان تجمع کردند

Redirecting to full article in 0 second(s)...

\n \u0628\u0648\u06cc\u06a9\u0648 \u0628\u0648\u0631\u06cc\u0633\u0648\u0641\u060c \u0646\u062e\u0633\u062a \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u062f\u0648\u0644\u062a \u0631\u0627\u0633\u062a \u0645\u06cc\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0644\u063a\u0627\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u067e\u0646\u062c\u0645\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0631 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0628\u0647 \u062f\u0633\u062a \u06af\u0631\u0641\u062a\u0646 \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0644 \u06f2\u06f0\u06f1\u06f7 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u0627\u0633\u062a \u0627\u0632 \u067e\u0627\u0631\u0644\u0645\u0627\u0646 \u0631\u0627\u06cc \u0627\u0639\u062a\u0645\u0627\u062f \u0628\u06af\u06cc\u0631\u062f.