افراط‌گرایی، انحراف از جامعه یا محصول جامعه؟

Redirecting to full article in 5 second(s)...

افراط‌گرایی به‌عنوان پدیده‌‌ای جدید، که رفتارهای خشونت‌آمیز و گسترش تروریسم محصول آن است، ساختارها و ارزش‌های جوامع را هدف قرار می‌دهد.