هواپیمای حامل کمک‌های پزشکی ترکیه به افغانستان وارد کابل شد

Redirecting to full article in 5 second(s)...