کنشگر حقوق دگرباشان از نیمار به‌خاطر همجنسگراهراسی شکایت کرد

Redirecting to full article in 0 second(s)...

\u06cc\u06a9 \u06a9\u0646\u0634\u06af\u0631 \u0628\u0631\u0632\u06cc\u0644\u06cc \u062d\u0642\u0648\u0642 \u062f\u06af\u0631\u0628\u0627\u0634\u0627\u0646 \u062c\u0646\u0633\u06cc \u0634\u06a9\u0627\u06cc\u062a\u06cc \u0631\u0627 \u0639\u0644\u06cc\u0647 \u0646\u06cc\u0645\u0627\u0631 \u0628\u0627\u0632\u06cc\u06a9\u0646 \u062a\u06cc\u0645\u200c\u0645\u0644\u06cc \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0628\u0631\u0632\u06cc\u0644 \u062f\u0631 \u062f\u0627\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u0633\u0627\u0626\u0648\u067e\u0627\u0626\u0648\u0644\u0648 \u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u0647\u0645\u062c\u0646\u0633\u200c\u06af\u0631\u0627\u0647\u0631\u0627\u0633\u06cc \u0637\u0631\u062d \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n