چالش‌های خطوط هوایی در دوران کرونا؛ پس دادن پول بلیت و فاصله اجتماعی

Redirecting to full article in 0 second(s)...

قانون اتحادیه اروپا به وضوح می گوید که در صورت لغو پرواز، مسافران حق دارند ظرف مدت ۷ روز خواستار بازپراخت پول بلیتشان شوند با این حال بسیاری از خطوط هوایی به این قانون عمل نمی کنند.