نگاهی به یادگار بازمانده از حسن انوشه‏ - BBC News فارسی

Redirecting to full article in 5 second(s)...

حسن انوشه، نویسنده، مترجم، پژوهشگر تاریخ و زبان و ادبیات فارسی در ۷۵ سالگی درگذشت. او به سرطان مبتلا بود.‏