قول و قرار تاریخی زیر سایه کرونا/ توافق کنندگانِ ۱۰ میلیون بشکه‌ای بر سرِ عهدِ خود می‌مانند؟

Redirecting to full article in 5 second(s)...

اگر تحریم‌های نفتی ایران ادامه داشته باشه،‌ کشورهایی همچون روسیه و عربستان تا چه اندازه می‌توانند در دوران پسا کرونا که تقاضا در بازار دوباره افزایش می‌یابد در مقابل بازارهایی که پیشتر در اختیار ایران قرار داشتند مقاومت کنند و صادرات خود را افزایش ندهند؟