مجلس یازدهم نمی‌گذارد آب خوش از گلوی روحانی پایین برود

Redirecting to full article in 0 second(s)...

احمد شیرزاد گفت: سیستم مدیریتی کشور باید خود را آماده فضایی آکنده از چالش و تنش کند. آن هم در شرایطی که از چند جهت تحت فشاریم و به همین دلیل بیش از همیشه به آرامش و البته انسجام نیاز داریم.