آمریکا پنج شرکت اماراتی را برای خرید نفت ایران تحریم کرد

Redirecting to full article in 0 second(s)...

ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه تحریم هایی را بر پنج شرکت مستقر در امارات متحده عربی که می گوید نفت ایران را برخلاف تحریم های آمریکا حمل کرده اند اعمال کرده است.