وحشت جهانی از ویروس کرونا در یک فیلم کوتاه+فیلم

Redirecting to full article in 5 second(s)...

لری دیوید فیلم کوتاهی درباره وحشت امروز مردم جهان از ویروس کرونا ساخته است.