تحویل ۵۰۰۰ کیت تشخیص کرونا به ایران توسط چین

Redirecting to full article in 0 second(s)...
۵۰۰۰ کیت تشخیص ویروس جدید کرونا از سوی چین به ایران اهدا شد.