همایون شجریان خبر درگذشت پدرش را تکذیب کرد

Redirecting to full article in 0 second(s)...
\u0647\u0645\u0627\u06cc\u0648\u0646 \u0634\u062c\u0631\u06cc\u0627\u0646\u060c \u0641\u0631\u0632\u0646\u062f \u0645\u062d\u0645\u062f\u0631\u0636\u0627 \u0634\u062c\u0631\u06cc\u0627\u0646\u060c \u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u0622\u0648\u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0634\u0627\u06cc\u0639\u0627\u062a \u062f\u0631\u06af\u0630\u0634\u062a \u067e\u062f\u0631\u0634 \u0631\u0627 \u062a\u06a9\u0630\u06cc\u0628 \u06a9\u0631\u062f.\n\n