تظاهرکنندگان عراقی: مقتدی صدر به ما خیانت کرد

Redirecting to full article in 0 second(s)...
کمیته‌های هماهنگی تظاهرات عراق روز شنبه 25 ژانویه گفتتند مقتدی صدر رهبر جنبش صدرها به آنها خیانت