تجارت ترانزیت میان چین و افغانستان از طریق بندر 'گوادر‍' آغاز شد

Redirecting to full article in 5 second(s)...