برای ما بسیار سنگین است که در سرزمین عراق این خون‌های پاک ریخته شود

Redirecting to full article in 5 second(s)...

رئیس حشد الشعبی تاکید کرد:‌ سردار سلیمانی و همراه‌هانش به دست پست‌ترین افراد به شهادت رسیدند.