درخواست انگلیس از بغداد برای ادامه حضور نیروهایش در عراق

Redirecting to full article in 5 second(s)...

انگلیس از بغداد خواست به نیروهای این کشور اجازه دهد همچنان در عراق بمانند.