در حوادث اخیر بازداشتی تبعه خارجی نداشتیم

Redirecting to full article in 5 second(s)...

دادستان کل کشور گفت که در حوادث آبان ماه از اتباع خارجی کسی بازداشت نشده است.