رویترز: شواهد جدید آمریکا ارزیابی پیشین در مورد نقش ایران در حمله به تاسیسات عربستان را تقویت می کند

Redirecting to full article in 5 second(s)...

خبرگزاری رویترز گزارش داده است که آمریکا می گوید شواهد جدید و تجزیه و تحلیل آثار باقی مانده از تسلیحات استفاده شده در حمله ماه سپتامبر به تاسیسات صنعت نفت عربستان، این گونه نشان می دهد که جهت حمله به