افغانستان حضور اویغورها را در شمال شرق این کشور تایید کرد

Redirecting to full article in 0 second(s)...

وزارت دفاع افغانستان تایید کرده که حزب ترکستان اسلامی، گروه عمدتا اسلام‌گرای افراطی اویغور، در شمال شرق این کشور با حمایت طالبان حضور دارند ولی عملیات نظامی نیروهای امنیتی افغانستان در این اواخر زمینه فعالیت آنان را تنگ کرده است.